Arbetsmiljöverket kan rikta beslut om till exempel försäljningsförbud och produktåterkallelse.

Arbetsmiljöverket kan inte rikta någon form av beslut direkt mot den person som har upprättat en försäkran om överensstämmelse. Det finns inte heller någon sanktionsavgift eller något straff som kan träffa denne personligen.

Den som upprättar en EG-försäkran om överensstämmelse gör det på uppdrag av tillverkaren, se 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3) bilaga 2, avsnitt 1A, punkt 10.

Vad som sägs ovan om tillverkaren gäller även för tillverkarens representant.

En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) börjar gälla den 15 juni 2017. Sanktionsavgifterna utökas till att gälla både bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse som ska följa med alla nya maskiner som släpps ut på marknaden, eller tas i drift första gången. Även kraven på märkning av maxlast för lyftande maskiner och maskiner för personlyft blir då belagt med sanktionsavgift.

Åtalsanmälan

Brott mot regler om märkning eller annan produktinformation, provning och kontroll eller regler om tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande krav för tekniska anordningar är direkt straffsanktionerade och ska lämnas till åklagare för prövning.