En maskin får inte säljas inom EES-området om inte tillverkaren upprättat och undertecknat en försäkran om överensstämmelse samt fäst ett CE-märke på maskinen. Producenter garanterar med detta att maskinen uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinen. Alla maskiner ska också åtföljas av en bruksanvisning på köpares/användarens språk.
Innan en försäkran om överensstämmelse utfärdas måste tillverkaren upprätta en teknisk dokumentation som ska vara tillgänglig vid kontroll. Vad som ska ingå framgår av bilaga 5, punkt 3 i Maskindirektivet.

Något kortfattat ska den innehålla följande:

 • En helhetsritning, samt ritningar på styrkretsarna
 • Fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat osv, som krävs för kontroll av om maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven

En förteckning över:

 • de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet och/eller nationella föreskrifter
  standarder
  andra tekniska specifikationer som användes vid konstruktion av maskinen
 • Tekniska rapporter eller intyg från behörigt/anmält organ eller laboratorium, om tillverkaren så önskar
 • Tekniska rapporter med resultat från provningar som utförs på uppdrag av tillverkaren, antingen av honom själv eller av behörigt/anmält organ eller laboratorium, om tillverkaren deklarerar överensstämmelse med harmoniserad standard om så krävs
 • En kopia av anvisningarna för maskinen
 • En beskrivning av de metoder som tillämpats för att undanröja riskerna som maskinen medför